Společnost Info21, spol. s r.o., nabízí výrobcům obalů program Package21. Vzhledem k tomu, že výroba obalů má svá specifika, požádali jsme Petra Dobšoviče, aby nám tento spolehlivý nástroj pro automatizaci obchodních, výrobních i ekonomických procesů představil. 

 

Na co se program Package21 zaměřuje?

Program Package21 pokrývá celý průběh obchodního případu od poptávky, přes konfiguraci a kalkulaci obalu. Zahrnuje vystavení nabídky, příjem zakázky od odběratele a také naplánování výroby a nákupu, včetně odvádění výroby u strojů a sledování materiálového toku pomocí čteček čárových kódů. Stěžejní je konfigurace a kalkulace obalu.

 

 

Jaké možnosti program poskytuje při konfiguraci obalů?

Program Package21 automatizuje vlastní konfiguraci obalu. Na základě zadání základních parametrů obalu, jako jsou rozměry, konstrukce obalu FEFCO, kvalita materiálu, způsob spoje atd., se generuje obal se všemi náležitostmi, které jsou potřeba pro kalkulaci nabídkové ceny. Díky nadefinovaným šablonám pro výpočet archů a výrobních postupů pro jednotlivé konstrukce FEFCO se snižuje pracnost konfigurace obalu. Výhodou je i možnost více variant výrobních postupů pro různá množství z poptávky zákazníka. Systém tedy urychluje a zpřesňuje kalkulaci ceny a umožňuje pružně reagovat na poptávky zákazníků. Současně zajišťuje kontrolu úplnosti konfigurace a platnosti cen.

 

Pokud si nadefinujeme potřebný obal, zpracuje program například rozložení na paletách?

Ano, systém využívá šablony také pro výpočet ukládacích vzorů obalů na paletách. Paletizace obsahuje informace o rozložení obalu na paletách, jejich počtu a orientaci, o páskování, způsobu svazkování a stohování. Výsledkem jsou rozměry k manipulaci a počty obalů na paletě. Současně Package21 vygeneruje i obrázek uložení obalů na paletách.


Cenu obalu neurčuje jen materiál a druh potisku, ale také doprava. Je ta nějak řešena v Package21?

Máte pravdu, dopravní náklady jsou významnou složkou nákladů při výrobě obalů. Modul konfigurace umožňuje vybrat optimální dopravní prostředek pro přepravu obalů s ohledem na jeho maximální využití a zároveň tak, aby dopravní náklady na přepravovaný kus obalu byly minimální. V nastavení Package21 si můžete zvolit jak vlastní vozidla, tak smluvní přepravce nebo sběrnou službu. K dispozici je i funkce pro obsazování vozidel při expedici obalů. Vlastní nakládka vozidel se realizuje na přenosných terminálech se snímáním čárových kódů z palet. Díky informacím ze systému pak může vedení společnosti hodnotit plánované a skutečné náklady na dopravu i vytížení vozidel.

 

Zohledňuje Package21 i náročnost výroby zvoleného obalu? Dodá nám informaci například o časové náročnosti výroby obalu?

Jak už jsem uvedl, program Package21 umožňuje pro každý obal definovat variantní postupy a podle vyráběného množství zvolit vhodný postup. Výrobní postup obsahuje informace o času nastavení strojů, taktu, počtu obsluhy, náběhu i zmetkovitosti. Program vyhodnocuje obsazení strojů a dostupnost materiálů. Pro jednotlivé stroje řadí zakázky do fronty práce tak, aby byly stroje využity a byly splněny dodací termíny. Fronta práce se pak zobrazuje na terminálech u jednotlivých strojů, kde se odvádí výroba. I v obchodní fázi poskytuje program informace potřebné pro stanovení termínu dodávky.

 

Co všechno zahrnuje kalkulace ceny obalu?

Nejdříve bych chtěl uvést, že si zákazník může v programu Package21 nadefinovat vlastní členění nákladů pro kalkulaci plánovaných i skutečných nákladů. Toto členění pak může zahrnovat materiálové náklady na lepenku, barvy, palety, kašír a ostatní materiál, dále náklady na nástroje a štočky, dopravní náklady a výrobní náklady členěné na strojní, mzdové a režijní, popřípadě energie, odpisy atd. Package21 zohledňuje i přídavné náklady (např. na konstrukci), přirážky na správní režii, skonto, úvěr dle platebních podmínek, nebo také přirážky na bonusy prodejců a přirážky na zisk. Package21 sleduje platnost kalkulací a je možné porovnávat jednotlivé kalkulace navzájem. Při změně cen vstupního materiálu nebo tarifů je možné hromadné přepočítání kalkulovaných nákladů pro vybrané obaly.

 

Lze pomocí Package21 rozdělovat úkoly jednotlivým pracovníkům?

Program Package21 poskytuje přehledné „úkolovníky“ pro jednotlivé profese. Například obchodník může v programu předat konfiguraci obalu technologovi. Ten ji uvidí ve svém úkolovníku a po dokončení konfigurace vrací obal zpět obchodníkovi. Některé úkoly se generují automaticky na základě změny údajů v systému, např. můžete dostat výstrahu, že dodávka materiálu je ve skluzu. Pravidla pro úkolování je možné definovat podle potřeb uživatelů.

 

Kde vidíte hlavní přínosy programu Package21?

Hlavním přínosem programu Package21 je úspora lidské práce. V případě úspory jedné osoby v odděleních prodeje a technologie a jedné osoby z výroby a skladů, tedy dvou osob, činí roční úspora mzdových nákladů asi 750 000 Kč. Tím je zaručena rychlá návratnost investic srovnatelná s investicemi do moderního strojního vybavení. Pro majitele  firmy vyrábějící obaly může být zajímavá i skutečnost, že po zavedení programu Package21 jsou daná jasná pravidla pro práci jednotlivých profesí. Majitel pak může odjet bez obav na dovolenou a v případě potřeby může sledovat situaci ve firmě přes internet.

 

Autorka rozhovoru: Hana Žižková, časopis Packaging, 2/2013