Slovník pojmů SAP Business One


FINANCEPráce se všemi finančními transakcemi včetně hlavní knihy, nastavení a údržby účtů, záznamů do deníků, přepočtů transakcí s cizími měnami a rozpočtování. Hlavní součásti modulu Financí jsou: účetní osnova, segmenty účtů, záznamy do deníku, účtové doklady, opakující se transakce, směnné kurzy pro více měn, finanční výkazy, rozpočtová nákladová střediska, výpočty prodejní daně, více účetních období, vklady, šeky, dobropisy, příjmové doklady, odložené platby...


Plně integrované finance

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One přináší plně integrovanou správu financí a bankovních transakcí. Při zaúčtování transakcí software vytváří záznam do deníku v hlavní knize. Řešení SAP Business One poskytuje automatizaci prakticky všech klíčových transakcí. Není nutné formální účtování či dávkové zpracování.

Rychlé prohlížení informací do hloubky

Více
Zavřít

Můžete snadno prohlížet informace do hloubky až na úroveň zaúčtování. Například při prohlížení záznamu do deníku u transakce odbytu můžete postupovat do hloubky a podívat se na informace v účetní osnově.

Kompletní účtová osnova

Více
Zavřít

V účetní osnově se můžete z pole zůstatku zanořit do hloubky až na úroveň transakcí, které vytvářejí daný zůstatek.

Zrychlená uzávěrka

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One pomáhá zrychlit proces měsíčních uzávěrek. V okně aktivit můžete přiřadit úkoly jednotlivým pracovníkům, nebo vytvořit připomenutí za účelem splnění určitých aspektů procesu uzávěrky.

Kontrolní účty

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One může označit účty jako kontrolní účty. Můžete přiřadit kontrolní účty jako standardní účty pro účtování pro zvýšení či snížení zůstatků zákazníka či dodavatele. Tak je zajištěna synchronizace mezi hlavní knihou a vedlejší knihou.

Šablony zápisů

Více
Zavřít

Můžete používat šablony účetních zápisů pro přiřazování nákladů či transakcí několika oddělením na základě pevně stanoveného procentního poměru. U opakovaných zápisů je možné vytvořit transakce s pevnou částkou. Reversace transakcí umožňuje použít datum reversace k prvnímu dni následujícího měsíce, nebo můžete toto datum přepsat, pokud je to potřeba.

Víceúrovňové výkazy

Více
Zavřít

Víceúrovňové výkaznictví je podpořeno flexibilitou poskytnutou v konfiguraci účetní osnovy a multi dimenzionálních nákladových středisek.

Integrované výkazy

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One nabízí rozsáhlé integrované nástroje pro sestavování firemních, účetních, skladových a finančních výkazů. Výkazy můžete exportovat do mnoha různých formátů, včetně Microsoft Excel, Microsoft Word a PDF.


PRODEJ

Řešení SAP Business One nabízí flexibilitu při vytváření obsahu pro nabídky nebo jakéhokoliv obchodního dokumentu. Jsou podporovány různé typy řádků, což umožňuje uživatelům vytvářet např. mezisoučty předchozích řádků. Uživatelé mohou vkládat text ve volném formátu kamkoli do těla dokumentu i zobrazovat doporučené alternativní položky. Standardní poznámky je možné ukládat a opakovaně použít. Text v záhlaví a zápatí každého dokumentu je také možné uživatelsky definovat. Pro každou nabídku je také možné spočítat obchodní marži. Můžete snadno zobrazit poslední ceny nabídnuté danému zákazníkovi. Po vytvoření nabídek je mohou uživatelé exportovat do formátu Microsoft Word či PDF pouhým kliknutím myši.

Objednávka

Více
Zavřít

Tato funkce zjednodušuje zadávání prodejních objednávek tím, že v případě, že vznikne nedostatek zboží, poskytuje pracovníkovi pořizujícímu objednávky plný přehled o skladovém umístění polo-žek v různých skladech. Funkcionalita "Available to Promise” zajišťuje, že se pracovník přijímající objednávku může rozhodnout objednat ze seznamu alternativních položek, nebo povolit částečnou dodávku. Objednávky je možné vytvářet s podporou různých dodacích lhůt a adres dodání pro každou položku. Uživatelé mohou automaticky vytvářet nákupní objednávky z prodejních objednávek a nastavit přímou dodávku zboží k zákazníkovi.

Dodávka

Více
Zavřít

Funkce dodávky umožňuje expedičnímu oddělení generovat potřebnou balící dokumentaci pro veškeré zboží expedované zákazníkům. Zabudovaný proces balení umožňuje virtuální vkládání položek do různých typů balení během procesu expedice. Uživatelé mohou ukládat čísla pro sledování dodávek a prohlížet stav doručování dodávek v rámci dodacích listů pouhým kliknutím myši. Množství skladových zásob se po uskutečnění dodávky automaticky aktualizují.

Vratky

Více
Zavřít

Uživatelé mohou snadno spravovat vratky ať už bez nebo s následnými dobropisy.

Pohledávky – prodejní faktura

Více
Zavřít

Faktura automaticky vytvoří odpovídající záznam do deníku. Díky tomu může uživatel vytvářet automatický příjmový pokladní doklad, pokud zákazník okamžitě zaplatí část nebo celou fakturu.

Prodejní faktura a platba

Více
Zavřít

Uživatelé mohou vytvářet faktury a příjmové pokladní doklady v jednom kroku pomocí stejného dokladu.

Prodejní dobropis

Více
Zavřít

Při vytváření dobropisu zákazníkům, například za vrácené zboží, mohou uživatelé jednoduše importovat požadovaná data z původní faktury.

Tisk dokladů

Více
Zavřít

Tato funkce pomáhá uživatelům tisknout jakékoli nákupní či prodejní doklady. Uživatelé mohou zvolit období, čísla či typy dokladů k tisku.

Průvodce vytvářením dokladů

Více
Zavřít

Tento průvodce umožňuje uživatelům seskupovat stávající prodej-ní doklady do jedné faktury pro daného zákazníka. Průvodce je zvlášť užitečný pro uživatele, kteří vytvářejí mnoho různých objednávek a dodacích listů v průběhu měsíce, ale potřebují vytvořit souhrnnou fakturu pro každého zákazníka na konci měsíce.

Předběžně uložené doklady

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům tisknout, editovat a spravovat veškeré doklady, které byly uloženy jako předběžné.

Upomínky

Více
Zavřít

Tento výkonný průvodce pracuje s různými upomínkovými dopisy podle typu zákazníka a vede historii upomínek pro každého zákaz-níka. Průvodce je možné spouštět pravidelně, například měsíčně či týdně, za účelem kontroly všech neuhrazených zákaznických faktur. Také je možné v předem definovaných intervalech posílat sérii upomínek různé úrovně. Kromě toho mohou uživatelé stanovit metodu výpočtu úroku a poplatků za upomínku.


SERVIS A SLUŽBYSAP Business One poskytuje integrovanou funkcionalitu CRM jako součást kompletní aplikace. Pevně integrované funkce napříč marketingem, odbytem a servisem poskytují end-to-end přehled o kompletním zákaznickém cyklu. Integrovaná funkcionalita CRM zajišťuje kompletní kontrolu nad získáváním zákazníků, jejich udržením, loajalitou a zisko-vostí obchodu. Funkce řízení servisu pomáhají servisním oddělením poskytovat podporu pro servisní operace, řízení servisních smluv, plánování servisu, sledování zákaznických interakcí a řízení zákaznické podpory.

Servisní smlouva

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet smlouvy na pravidelnou servisní nebo záruční podporu pro položky nebo služby prodané zákazníkovi. U smluv se vede datum začátku a konce platnosti a specifické smluvní podmínky, jako garantovaná reakce a doba na řešení problému.

Zákaznická karta zařízení

Více
Zavřít

Tato funkce poskytuje servisním technikům podrobné informace o prodané položce a zákazníkovi, jako je výrobní číslo od výrobce, sériové číslo a kompletní servisní historii.

Výkaz zákaznických zařízení

Více
Zavřít

Výkaz uvádí veškerá zařízení a odpovídající výrobní čísla zařízení prodaných zákazníkovi, nebo vybranému seznamu zákazníků.

Servisní požadavky

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům prohlížet veškeré servisní požadavky zadané v systému, které byly vytvořeny, vyřešeny a uzavřeny k určitému datu, nebo v určitém období. Uživatelé mohou výkaz omezit pouze na prohlížení požadavků v určité frontě, pro daného technika, podle typu problému, priority a stavu požadavku. Uživatelé mohou také prohlížet pouze prošlé požadavky.

Servisní požadavky podle fronty

Více
Zavřít

Tato funkce sleduje veškeré nevyřízené požadavky ve frontě. Vede historii požadavků v souvislosti s určitým incidentem. Je možné sledovat různé stavy požadavků a požadavky je možné přiřazovat jednotlivým servisním technikům, nebo je vést v týmové frontě.

Doba reakce podle přiřazeného pracovníka

Více
Zavřít

Funkce umož-ňuje uživatelům sledovat komunikaci mezi zákazníkem a servisem a zaznamenávat dobu nezbytnou pro reakci na jeden servisní požadavek.


NÁKUPŘídí a spravuje transakce s dodavateli, jako vystavování nákupních poptávek a objednávek, aktualizace stavu skladů, výpočet pořizovací ceny zboží u importovaných položek, správu vratek a dobropisů a zpracování plateb. V modulu Nákup lze vytvářet: nákupní nabídky, nákupní objednávky, nákupní dodávky, nákupní vratky, nákupní dobropisy, pořizovací náklady...


Poptávky

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One poskytuje vaší firmě nástroje, které potřebuje pro svůj proces nákupu. Průvodce vás provede procesem vytvářením poptávek vašim dodavatelům prostřednictvím internetu. Následuje pak zpracování jejich nabídek a vaše konečné rozhodnutí.

Nákupní objednávka

Více
Zavřít

SAP Business One umožňuje uživatelům objednávat materiály a služby od dodavatelů. Tyto objednávky aktualizují dostupné množství objednaných položek a informují vedoucího skladu o čekávaném termínu dodávky. Uživatelé mohou rozdělit jednu nákupní objednávku do více částí, například na položky, které je potřeba dodat do různých skladů. Rozdělení či revize jsou potřeba, aby bylo možné vystavit různé balící a dodací listy pro každou dodávku. Každá řádková položka nákupní objednávky může být určena pro dodávku do jiného skladu.

Příjemka zboží

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům pořizovat dodávky do skla-du, nebo přiřazovat dodávky více skladům. Příjemky zboží mohou být propojeny s objednávkou a uživatelé mohou měnit množství z objednávky ve srovnání se skutečně dodaným množstvím.

Vratky dodavatelům

Více
Zavřít

Vratky dodavatelům, určené k opravě nebo k dobropisování, je možné spravovat pomocí dokladu vrácené dodávky.

Nákupní faktura

Více
Zavřít

Při zpracování faktur dodavatelů systém SAP Business One také vytváří záznam do deníku. Tyto informace je možné použít pro zpracování následných plateb dodavatelům.

Nákupní dobropis

Více
Zavřít

Prostřednictvím této funkce toto řešení umožňuje uživatelům vystavovat dodavatelům dobropisy za vrácené zboží. Požadovaná data je možné snadno importovat z původní faktury, stejně jako u jiných prodejních a nákupních dokladů.

Pořizovací ceny

Více
Zavřít

Řešení SAP Business One umožňuje uživatelům vypočítávat nákupní cenu importovaného zboží. Mohou přiřazovat různé nákladové prvky (například dopravu, pojištění a clo) pro každou položku a aktualizovat jejich skutečnou skladovou hodnotu.

Předběžně uložené doklady

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům tisknout, editovat a spravovat nákupní doklady, které byly uloženy jako předběžné.

Tisk dokladů

Více
Zavřít

Tato funkce pomáhá uživatelům tisknout všechny nákupní či prodejní doklady. Uživatelé mohou zvolit období, čísla či typy dokladů k tisku.


ŘÍZENÍ ZÁSOBFunkce pro správu skladových zásob řešení SAP Business One umožňují uživatelům spravovat kmenové informace o polož-kách a vést výrobní čísla, čísla šarží a ceníky. Uživatelé také definují alternativní položky, provádějí příjmy a výdaje pro na-výšení či snížení skladové zásoby, přeceňují skladové zásoby na základě aktuálních tržních hodnot, provádějí pravidelné inventury a generují seznamy zboží k vyzvednutí ze skladu pro nesplněné prodejní objednávky.

Kmenová data položek

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům definovat vyráběné položky, nakupované položky, nebo neskladové položky, včetně práce či cestovních výdajů. Spravují se zde defaultní informace - jako například standardní dodavatel, nákupní a prodejní měrné jednotky a kód daně z přidané hodnoty. Skladové položky mohou být vedeny v několika skladech - řešení umí také vést náklady na každou položku v každém skladu.

SAP Business One také podporuje různé metody ocenění skladu pro jednotlivé položky. Aktuálně podporované metody jsou standardní náklady, vážený klouzavý průměr a Fist In First Out (FIFO). V kmenových datech položek se také spravují data pro plánování. Uživatelé mohou definovat metodu pořízení (například výrobu či nákup) i intervaly objednávek, ve kterých se bude položka nakupovat (například měsíčně, týdně, denně). Mohou také definovat velikosti dávek, ve kterých se budou položky nakupovat, i minimální objednávkové množství a průměrnou dobu dodání.

Výrobní čísla

Více
Zavřít

Výrobní čísla je možné generovat automaticky na základě šablon. Také je možné je vytvářet ručně a přiřazovat pouze při vydání položky ze skladu, nebo při každé transakci.

Šarže

Více
Zavřít

Uživatelé mohou přiřazovat dávky produktům a rozdělovat je podle životnosti, nebo jiného volně definovatelného atributu. Šarže je poté možné definovat pro produkty v prodejních objednávkách, dodacích listech a skladových pohybech.

Náhradní položky

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet seznamy položek, které je možné navrhnout zákazníkovi jako alternativu v případě, že požadovaná položka není k dispozici. Náhradní položky je možné určovat na základě podobnosti položky, ceny či množství.

Definování katalogových čísel pro obchodní partnery

Více
Zavřít

Tato funkce poskytuje tabulku čísel dílů dodavatelů s křížovými odkazy na skladová čísla. Čísla dílů dodavatelů je možné použít na nákupních dokladech namísto skladových čísel.

Změna metody ocenění skladu

Více
Zavřít

Různé situace nebo podmínky na trhu mohou vyžadovat změny metody ocenění vašich zásob. Pomocí výkazu změny metody ocenění zásob mohou uživatelé snadno zvolit položku ze sez-namu a změnit aktuální metodu ocenění na alternativní metodu.

Příjem a výdej zboží

Více
Zavřít

Tyto dvě funkce umožňují uživatelům zadávat příjemky a výdejky zboží, které se přímo netýkají dokladů odbytu nebo nákupu.

Účtování skladu

Více
Zavřít

Této funkce je možné využít pro: zadávání počátečních zůstatků skladových položek a aktualizaci skladových dat v systému.

Systém skladových inventur

Více
Zavřít

Ve velkých skladech je provádění inventur často průběžný proces. Tato funkce celý proces zjednodušuje díky identifikaci termínu, ve kterém mají být jednotlivé položky na skladě podrobeny inventuře. Generovaná upozornění a výkazy pomáhají zajistit, že položky různé úrovně důležitosti podléhají inventuře tak často, jak je to potřeba.

Přecenění materiálu

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům provádět změny stávajících skladových cen. Může to být potřeba v případě, kdy aktuální cena materiálu neodpovídá aktuální tržní ceně. V takovém případě se cena upraví a zaúčtuje se účetní změna.

Ceník

Více
Zavřít

Uživatelé mohou definovat jakýkoli počet ceníků a přiřadit je k zákazníkům nebo dodavatelům. Kromě toho mohou snadno a rychle vytvářet dynamická spojení mezi ceníky a automaticky tato spojení aktualizovat kdykoli se primární ceník změní.

Speciální ceny

Více
Zavřít

Uživatelé mohou definovat speciální ceny pro jednotlivé zákazníky nebo dodavatele. Také mohou definovat ceny pro specifická množství související s objemem objednávky a definovat dobu platnosti každého ceníku. Dobu planosti je možné automaticky upravovat kdykoli se data změní. Kromě toho mohou uživatelé definovat slevy na základě různých platebních podmínek.

Manažer vyskladnění a balení zboží

Více
Zavřít

Funkcionalita manažera vyskladnění a balení zboží umožňuje uživatelům řídit procesy vyzvedávání zboží ze skladu a balení ve třech frontách. Při zadávání prodejních objednávek se zobrazí ve frontě "nesplněné objednávky”. Množství je možné označit jako plně či částečně uvolněné k vyskladnění. Fronta "uvolněné objednávky” zobrazuje veškeré objednávky uvolněné k vyskladnění, které je možné označit jako plně i částečně vyskladněné. V rámci fronty "nesplněné objednávky” nebo "uvolněné objednávky” mohou uživatelé automaticky vytvářet vyskladňovací seznamy pro jednu objednávku, nebo řadu objednávek. Ve frontě "vyskladněné objednávky” je možné zobrazovat objednávky označené jako vyskladněné a zvolené k balení. Manažer vyskladnění a balení nabízí mnoho možností třídění a flexibilitu pro práci v rámci vašich procesů vyskladňování a balení.


CRMSAP Business One poskytuje plně integrovanou funkcionalitu CRM jako součást kompletního řešení. Tato funkcionalita zajišťuje kompletní kontrolu nad získáváním zákazníků, jejich udržením, loajalitou a ziskovostí obchodu. Pevně integrované funkce napříč marketingem, odbytem a servisem poskytují end-to-end přehled o kompletním zákaznickém cyklu.

CRM odbyt

Více
Zavřít

Funkce řízení prodejního cyklu SAP Business One CRM zaznamenávají každou příležitost prodeje napříč zákaznickým cyklem, od identifikace obchodní příležitosti, přes ověření, kvalifikaci, nabídku, uzavření obchodu až do poprodejního servisu a podpory. Integrované funkce CRM umožňují uživatelům zadávat podrobné informace o obchodních příležitostech, včetně zdroje, potencionálního objemu obchodu, lhůty, informace o konkurenci a jednotlivých aktivitách.

Výkazy jsou důležitým prvkem funkcionality CRM, která umožňuje uživatelům analyzovat příležitosti podle zdroje příležitosti, území, odvětví, zákazníka a položky. Výkazy pracují s odhady a zobrazují očekávané výnosy pro různá období, např. měsíc či čtvrtletí. Uživatelé vidí rozdělení zdrojů příležitostí v čase za účelem určení nejziskovějších aktivit generujících obchodní příležitosti.

Odbyt (pohledávky)

Více
Zavřít

Pomáhá vytvářet obchodní nabídky, umožňuje zadávání objednávek zákazníků, vyřizovat dodávky, aktualizovat skladové zůstatky a spravovat veškerou fakturaci a pohledávky.

Nákup (závazky)

Více
Zavřít

Řídí a spravuje transakce s dodavateli, jako vystavování nákupních nabídek a objednávek, aktualizace stavu skladů, výpočet pořizovací ceny zboží u importovaných položek, správu vratek a dobropisů a zpracování plateb.

Obchodní partneři

Více
Zavřít

Spravuje veškeré informace o zákaznících, prodejcích a dodavatelích: včetně e-mailových adres, profilů, prodejních výkazů, činností s obchodními partnery, zůstatků účtů, a poskytuje kalendář pro uživatelské aktivity s možností vyhledávání za účelem nalezení potřebné položky.


PLÁNOVÁNÍ


Řešení SAP Business One nabízí jednoduchý, přesto výkonný systém plánování, který pomáhá vedoucím výroby či nákupčím plánovat a spravovat položky pro výrobu či nákup na základě mnoha různých kritérií.

Definice prognóz prodeje

Více
Zavřít

Tato funkce umožňuje uživatelům předvídat poptávku na základě prognóz prodeje, namísto aby spoléhali pouze na přijaté objednávky. Výpočty prognóz prodeje pomáhají uživatelům předvídat budoucí poptávku po produktech a podle toho upravit plánování materiálu. Tyto odhady poptávky je možné používat v průvodci MRP.

Průvodce plánováním

Více
Zavřít

Průvodce plánováním provádí uživatele procesem vytváření scénářů plánování v jednoduchých pěti krocích. Uživatelé definují horizont plánování, který je možné prohlížet v intervalu týdnů či dnů. Také se mohou rozhodnout vyloučit z plánování výroby a nákupu dny pracovního volna. Je možné spouštět různé scénáře pro široký rozsah položek či skupin položek. Uživatel volí požadovaná kritéria ve scénáři, jako například stávající stavy zásob, nesplněné nákupní objednávky, prodejní objednávky, výrobní zakázky, skladové zásoby, které dosáhly minimální hladiny i předem definované prognózy prodeje.

Po spuštění scénáře řešení vypočte doporučení k výrobě či nákupu položek ve výkazu doporučení. K dispozici jsou možnosti zanoření, které umožňují plánovačům zobrazovat finální výpočty potřeb a doklady, které tvoří hrubé požadavky. Také jsou k dispozici upozornění na výjimky a vizuální dotazy. Ty pomáhají uživatelům identifikovat objednávky, které je potřeba urychlit. Scénáře plánování mohou být také uloženy jako simultánní - uživatelé mohou spouštět sérii scénářů typu "co kdyby?”, aniž by to mělo dopad na výkaz doporučení.

Výkaz doporučení

Více
Zavřít

Z výkazu doporučení mohou plánovači vybírat doporučené výrobní příkazy a nákupní objednávky pro automatické vytvoření. Je-li nutné některou položku pořídit externě, systém umožňuje plánovačům snadno převést výrobní příkaz na nákupní objednávku. Objednávky pro stejného dodavatele je možné také slučovat do jedné, čímž se zjednoduší proces nákupu.