Svým zákazníkům dodáváme moderní technologie Business Intelligence.Poradenství

Poradíme Vám ohledně optimalizace podnikových procesů a využití nástrojů BI.Implementace

Zajistíme instalaci, nastavíme autorizace a zaškolíme uživatele systému.


Vývoj softwaru

Nabízíme vývoj systémů na míru podle Vašich potřeb a na základě Vašich požadavků.Servisní podpora

Poskytujeme odbornou pomoc, zajišťujeme nové funkce systému a aktualizujeme nové verze.Poradenství


Střední obchodní a výrobní společnosti jsou vystaveny sílící konkurenci jak tuzemské tak zahraniční při současném nárůstu nákladů. Zásadním řešením této situace je optimalizace podnikových procesů, a to pomocí:

. aplikace moderních metod řízení obchodních a výrobních společností

. podpory informačních technologií


Info21, spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům služby zaměřené na optimalizaci obchodních a výrobních procesů. Ve svých postupech uplatňuje principy "Štíhlého podniku (Lean Enterprise)” a "Teorie omezení (TOC)”, které se celosvětově užívají u vedoucích společností různých průmyslových oborů. Mezi základní přínosy těchto metod patří:

. zvýšení produktivity a tím i zisku

. zvýšení dodací spolehlivosti

. snížení stavu zásob materiálu, hotových výrobků, polotovarů a nedokončené výroby

. zkrácení dodacích lhůt a průběžné doby výroby

. při současném zvýšení spokojenosti zákazníků i zaměstnanců společností

Implementace

Implementace softwarového řešení je příležitostí, kdy lze spojit vlastní zkušenosti, nové metody řízení a informační technologie. Tuto příležitost Vám pomůže využít společnost Info21, která:

. analyzuje podnikové procesy zákazníka, jeho silné a slabé stránky

. definuje cíle a přínosy implementace celopodnikového systému

. navrhuje změny podnikových procesů a pomáhá při zavádění těchto změn

. implementuje softwarové řešení u zákazníka

Implementace softwarového řešení zahrnuje následující aktivity:

. Definování cílů a přínosů

. Analýza a návrh řešení

. Vývoj specifických požadavků

. Instalace a administrace systému

. Import údajů

. Definování pracovních postupů

. Školení uživatelů

. Zkušení provoz

. Rutinní používání

. Podpora a rozvoj řešení

. Hodnocení přínosů

Vývoj softwaru


Info21, spol. s r.o. nabízí svým zákazníkům vývoj software na základě jejich požadavků. Zejména se jedná o:

. aplikace, které zohledňují specifika zákazníka a podporují jeho konkurenční výhody

sestavy, grafy nad daty zákazníka

. řešení sběru dat s využítím čárových kódů

. propojení více systémů

Při vývoji aplikací používáme tyto nástroje:

. objektový programovací jazyk C#, technologii Microsoft .NET,

. generátor sestav Crystal Reports®

Jako příklad vyvinutých aplikací je možné uvést:

. program pro kalkulaci nákladů výroby

. systém pro hodnocení a motivaci obchodních zástupců

. systém pro optimalizaci zásob, doplňování skladů a řízení rezervací

. program pro sledování toku dílců na dílnách s využitím čárových kódů

. interface výrobního systému na systém SAP R3

atd.

Servisní podpora


Servisní podpora systému SAP Business One a produktů Info21 zahrnuje:

. poskytování nových verzí software včetně legislativních změn

. odbornou pomoc při řešení chyb software (tzv. "helpdesk")

. přenos zákaznických úprav od dodavatele na nově uvolněnou verzi software

. informování o vývoji a úpravách software

. monitorování chodu software u odběratele a upozorňování na kritické stavy


Přístup do Support Centra: