Nadefinujte si vlastní klíčové ukazatele výkonnosti

KPI = Klíčové ukazatele výkonnosti

V systému Lighthouse21 si můžete nadefinovat vlastní ukazatele KPI, které Vám budou nejlépe vyhovovat. Každý ukazatel obsahuje následující prvky.

Ukazatele zařadíte do sady tak, aby hodnocení aktivit nebo procesů bylo komplexní. Sadu můžete zařadit i do manažerského portálu (dashboardu).

Ukazatelé KPI se mohou zobrazovat zvlášť za různé série hodnocených údajů. Například můžete hodnotit tržby v letošním roce zvlášť pro každý produkt nebo obchodní sektor atd.

KPI Rentabilita

Hlavním cílem většiny společností je dosahování zisku. Samotný údaj o zisku nebo ztrátě však nedává možnost srovnání s různými konkurenty uvnitř ani mimo obor podnikání. A co více, ani v rámci vlastní společnosti v různém časovém období. Proto se pro hodnocení výkonnosti firem využívají ukazatele rentability, tj. zisk vztažený ke kapitálu dle údajů uvedených v účetních výkazech. Mezi hlavní ukazatele patří Rentabilita aktiv – ROA, Rentabilita vlastního kapitálu – ROE, Rentabilita tržeb – ROS aj.

Rentabilita vlastního kapitálu

Dle „Du Pontovi“ analýzy stojí na pomyslném vrcholu ukazatelů rentability Rentabilita vlastního kapitálu, která porovnává dosažený zisk s hodnotou vlastního kapitálu. Hodnota přináší obraz o tom, zda je investovaný kapitál využíván s dostatečnou intenzitou. Aby byla firma atraktivní pro investory (tj. vhodná pro alokaci dalších zdrojů) měla by výše tohoto ukazatele dlouhodobě převyšovat úrokovou míru státních cenných papírů.

Příklad

Rentabilita vlastního kapitálu v %  =  Čistý zisk (EAT)  /  Vlastní kapitál  *  100

Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky, akcionáři. Investor přihlíží na míru rentability v porovnání s jinými možnostmi investic a zvážením rizik.

Zdroj dat

Výkaz zisků a ztrát – Čistý zisk (EAT), Rozvaha – Vlastní kapitál

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita aktiv neboli Rentabilita celkového kapitálu přináší obraz o tom, jaký výnos podnik generuje bez ohledu na původ zdrojů. Nerozlišuje, zda byla aktiva pořízena z vlastních nebo cizích zdrojů – oproti ukazateli ROE, který je orientován pouze na vlastní kapitál. Hodnotu je vhodné porovnat s průměrnou nákladovou úrokovou mírou, kterou poskytují banky, přičemž by ji měla převyšovat. Pokud je hodnota pod úrovní nákladové úrokové míry aktiva neprodukují dostatečnou hodnotu pro splátku úvěru. V případě hodnoty vyšší než je úroveň nákladových úroků, je doporučeno co nejvyšší zadlužení, jež funguje jako nástroj růstu.

Příklad

Rentabilita aktiv v %  =  (Zisk před úroky a daněmi (EBIT)  /  Celková aktiva)  *  100

Hodnocené veličiny

Hodnotí rentabilitu celkové kapitálu vloženého do podnikání bez ohledu na jeho původ. Často využívaný ukazatel pro hodnocení managementu.

Zdroj dat

Výkaz Zisku a ztráty – Provozní výsledek hospodaření (EBIT), Rozvaha – Aktiva celkem

Rentabilita tržeb

Účelem tohoto ukazatele je přinést obraz o tom jakou ziskovou marži podnik realizuje. Limitem tohoto ukazatele je však neschopnost zachytit změnu výnosů (neplést s příjmy) nebo snížení tržeb při současném poklesu nákladů se změnou zisku, proto je třeba jej vyhodnocovat v konkrétních souvislostech a v porovnání se společnostmi v odvětví. V dlouhodobém horizontu by však měl být rostoucí.

Příklad

Rentabilita tržeb v % = (Zisk před úroky a daněmi (EBIT) / Tržby) * 100

Hodnocené veličiny

Ukazuje procentuální výši marže na tržbách. V oborech s vysokým obratem (např. obchod a služby) nabývá relativně nízkých hodnot, v oborech s vysokou kapitálovou intenzitou (např. průmysl) bývá hodnota tohoto ukazatele vyšší.

Zdroj dat

Výkaz zisku a ztráty – celkové výnosy, nebo jen suma tržeb, nebo provozní výsledek hospodaření (EBIT)

Rentabilita investic

Tento ukazatel je využíván ke srovnání při výběru z několika investičních záměrů, případně k evaluaci již realizovaných investic. Nejčastěji je aplikován na určitý projekt, kde je možné kalkulovat investice a následný zisk/ztrátu. Pro investora je tento ukazatel užitečný například při koupi společnosti, kdy při projekci budoucích zisků/ztráty respektive využití realizovaných zisků/ztráty vyhodnotí výnosnost jeho investice.

Příklad

Rentabilita investic v % = (Zisk po zdanění (EAT) / Vložený kapitál nebo investice) * 100

Hodnocené veličiny

Z podstaty toho ukazatele vychází, že čím vyšší rentabilitu projekt nabízí tím lépe. Záleží však také na likviditě investice a výši rizika, kterou daný projekt nabízí a individuálním sklonu resp. averzi k riziku.

Zdroj dat

Výkaz zisku a ztráty – Čistý zisk (EAT), Výše investice

KPI Obchod

Bez úspěšného obchodu nemůže firma dlouhodobě profitovat. Pro hodnocení úspěšnosti obchodování je třeba nadefinovat optimální klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatelé výkonnosti zachycují tedy vaše cíle v obchodování a slouží pro hodnocení míry splnění vašich cílů. Současně jsou nástrojem pro hodnocení a motivaci obchodníků, kteří Vaše cíle naplňují. Většinou se jedná o sadu ukazatelů tak, aby hodnocení úspěšnosti obchodního procesu bylo komplexní a zajistilo budoucí stabilitu a rozvoj společnosti.

Doba pracování poptávky

Tento ukazatel hodnotí průměrnou dobu zpracování objednávek. Ukazuje tedy Vaši schopnost reagovat na poptávky zákazníků.

Hodnocené veličiny

Hodnotí se doba od přijetí poptávky od zákazníka po odeslání nabídky zákazníkovi. Ukazatel lze sledovat i za prodejní zástupce, produktové řady apod.

Zdroj dat

Poptávky od zákazníků, nabídky zákazníkům

Úspěšnost nabídek

Tento ukazatel porovnává počet odeslaných nabídek s počtem nabídek, které byly zákazníkem akceptovány a vedly k objednávce. Ukazatel hodnotí Vaši schopnost převést nabídku na objednávku.

Příklad

Úspěšnost nabídek v % = Počet vyhraných nabídek / Počet nabídek celkem

Hodnocené veličiny

Hodnotit se může počet nebo finanční objem nabídek nebo řádků nabídek. Ukazatel lze sledovat i za prodejní zástupce, produktové řady apod.

Zdroj dat

Nabídky nebo řádky nabídek, u kterých se sleduje stav Odeslaná, Vyhraná, Ztracená

Analýza příležitostí

Tento ukazatel hodnotí, jaký objem prodejních příležitostí máte rozpracovaný a v jaké jsou fázi. Jednoduše identifikuje objem otevřených příležitostí v každé fázi životního cyklu příležitosti.

Hodnocené veličiny

Hodnotit se může celková očekávaná částka obchodní příležitosti nebo vážená částka, kdy očekávaná částka se násobí procentem pravděpodobnosti získání příležitosti podle fáze, ve které se příležitost nachází.

Zdroj dat

Evidence obchodních příležitostí a jejich fází

Podíl ztracených zákazníků

Tento ukazatel slouží k hodnocení toho, o kolik zákazníků jste přišli v hodnoceném období. Hodnotí se počet zákazníků, kteří v hodnoceném období nic neobjednali a v minulém období objednávali.

Příklad

Podíl ztracených zákazníků v % = Počet ztracených zákazníků / Počet všech zákazníků

Hodnocené veličiny

Hodnotí se počet zákazníků, produktů, oblastí…

Zdroj dat

Vystavené faktury nebo prodejní objednávky od zákazníků.

Podíl nových zákazníků

Pro rozvoj podniku je potřeba získávat nové zákazníky. Pro stanovení počtu nových zákazníků je třeba specifikovat hodnocené období a minulé období, vůči kterému se ověřuje, zdali je zákazník nový nebo existující. To znamená, pokud se zákazník vyskytuje v hodnoceném období, ale nevyskytuje se v minulém období, pak se jedná o nového zákazníka.

Příklad

Podíl nových zákazníků v % = Počet nových zákazníků / Počet všech zákazníků

Hodnocené veličiny

Hodnotí se počet zákazníků, produktů, oblastí…

Zdroj dat

Vystavené faktury nebo prodejní objednávky od zákazníků

Příjem objednávek

Tento ukazatel hodnotí objem přijatých objednávek od zákazníků za dané období. Hodnotí se tedy příjem objednávek ne fakturace dodávek služeb, výrobků nebo zboží. Ukazuje, s jakou úspěšností jste schopni uzavírat obchodní případy. Ukazatel lze členit i za prodejní zástupce.

Hodnocené veličiny

Může se hodnotit např. trend příjmu objednávek, objem přijatých objednávek od začátku roku, porovnání s minulým rokem nebo s obchodním plánem. U ukazatele se mohou sledovat různá měřítka např. tržby, zisk, přidaná hodnota, počet objednávek, počty výrobků, m2 atd.

Zdroj dat

Přijaté objednávky od zákazníků podle data příjmu. V případě porovnání s obchodním plánem je dalším zdroje dat i tabulka obchodního plánu.

Plnění obchodního plánu

Základním ukazatelem pro hodnocení obchodu. je Plnění obchodního plánu, kdy se porovnávají skutečné tržby (popřípadě výhled tržeb z faktur) s obchodním plánem nebo s minulým obdobím. Struktura obchodního plánu je závislá na charakterů odvětví, ve kterém podnikáte. Můžete také volit období, za které se plnění plánu hodnotí. Nejčastěji se hodnotí období od začátku roku. Minigraf může znázornit vývoj ukazatele po jednotlivých měsících.

Příklad

Plnění obchodního plánu v % = Skutečné tržby + výhled tržeb / Obchodní plán (nebo minulé tržby)

Hodnocené veličiny

S ukazateli lze sledovat různá měřítka např. tržby, zisk, přidaná hodnota, počet objednávek, počty výrobků, m2 atd.

Zdroj dat

Skutečné tržby, Výhled tržeb, Obchodní plán

KPI Výroba

Plánované využití strojů

Tento ukazatel hodnotí plánované využívání strojů, jako poměr času plánovaných výrobních zakázek a disponibilního času strojů.

Příklad

Plánované využití strojů v % = čas z plánovaných zakázek / disponibilní čas strojů

Hodnocené veličiny

Ukazatel se vyjadřuje jako procento plánovaného využití disponibilního času strojů. Může se hodnotit za celou firmu, skupinu podobných strojů, nebo za konkrétní stroj. Hodnotí se i výhled za zvolené období např. týdně. Plánovaný čas se může členit např. podle stavu výrobních zakázek např. na zakázky plánované a uvolněné do výroby.

Zdroj dat

Disponibilní čas zdrojů, Plánovaný čas

Efektivita výrobních zdrojů

Tento ukazatel, anglicky Overall equipment effectiveness (zkratka OEE), hodnotí efektivitu využívání výrobních zdrojů tzn. strojů a pracovníků.

Příklad

Efektivita výrobních zdrojů v % = Efektivně využitý čas zdrojů / Disponibilní čas zdrojů

Hodnocené veličiny

Ukazatel se vyjadřuje jako procento efektivního využití disponibilního času zdrojů. Může se hodnotit za celou firmu, skupinu podobných zdrojů, nebo za konkrétní zdroj. Hodnotí se i trend za zvolené období, např. týdně.

Zdroj dat

Disponibilní čas zdrojů, Plánovaný čas, Skutečný čas, neshody a přerušení (prostoje)

KPI Sklady

ABC Analýza zásob

ABC analýza vychází z tzv. Paretova principu. Podle tohoto principu pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % nákupního obratu tvoří 20% položek. ABC analýza používá detailnějšího rozdělení, kdy zařazuje jednotlivé dodavatele či položky do tří kategorií dle jejich významu…

Kategorie ABC analýzy

položka A – jedná se o polžky s největším obratem, podílem na zásobách nebo dobou obrátky, z hlediska optimalizace zásob představují největší potenciál možného snižování úrovně zásob

položka B – tyto položky reprezentují průměrnou výškou zásob a průměrný potenciál redukce

položka C – jedná se o položky s nízkou zásobou ve skladu, nebo o bezproblémovou dobou obrátky

Hodnocené veličiny

ABC analýza zásob může hodnotit různé veličiny:

  • obrat, kdy se položky rozdělují podle podílu na obratu
  • výše zásob, kdy se položky člení podle podílu na hodnotě zásob
  • obrátka zásob, kdy se položky rozdělují podle dnů obrátky

Zdroj dat

Stavy artiklů na skladech a jejich pohyb za zvolené období

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob je ukazatel, který označuje průměrný počet dnů, po které zásoby „leží na skladě“ do doby jejich prodeje, nebo spotřeby. Doba obratu zásob 50 dní znamená, že od okamžiku pořízení materiálu, výrobků nebo zboží – do okamžiku spotřeby nebo prodeje – leží materiál, výrobky nebo zboží průměrně 50 dnů na skladu. Cílem efektivního hospodaření je dosáhnutí co nejkratší doby obratu zásob.

Příklad

Doba obrátky zásob ve dnech = Zásoby na skladě / (Spotřeba za zvolené období / Délka hodnoceného období ve dnech)

Hodnocené veličiny

Ukazatel lze sledovat pro každý artikl, za skupinu artiklů, sklad nebo podnik. Hodnotit se mohou množstevní i finanční veličiny.

Zdroj dat

Stavy artiklů na skladech a jejich spotřeba za zvolené období. Pozor u spotřeby je třeba vyjasnit, zdali se do ní zahrnují i skladové přesuny.