Nástroj, který vám umožní se správně a včas rozhodnout!

Manažerské portály pro řízení

Manažer stejně jako pilot potřebuje informace přehledně uspořádané na svém kokpitu. Na jednom místě uvidí komplexní informace a může činit správná a včasná rozhodnutí. Tuto funkci plní dashboardy.

Dashboard obsahuje několik komponent s vizualizovanými informacemi, a to v intuitivním stylu. Slouží jak pro operativní tak strategické řízení.

V systému Lighthouse21 můžete dashboard vytvořit sami, rychle a snadno. Můžete analyzovat informace z několika datových zdrojů např. z účetnictví, docházky, mezd apod.

Ukazatele pro rychlou orientaci

Systém podnikových ukazatelů poskytuje rychlou orientaci o stavu a vývoji podniku.

Pro měření úspěšnosti aktivit organizací nebo jejich podnikových procesů se běžně užívají Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators)

V systému Lighthouse21 poskytují ukazatelé KPI rychlou a jasnou informaci o stavu i trendu aktivit organizací nebo jejich podnikových procesů.

Analýzy pro rozhodování

Pro rozhodování pracovníků na všech stupních řízení obchodních i výrobních společností jsou důležité informace. Ty musí být k dispozici ve správný okamžik a ve správné formě.

Navíc ve stále se měnícím podnikovém prostředí je třeba přizpůsobovat analýzy novým podmínkám.

Tyto cíle splňuje manažerský systém Lighthouse21, nástroj kategorie Business Intelligence.

Controlling

Finanční plánování a kontrola zajišťuje zdravý růst společnosti.

V účetních datech jsou zachyceny informace jako stav a pohyb majetku firmy, způsob financování majetku nebo výnosy a náklady, tzn. výkonnost a ziskovost firmy.

Ty pak slouží jako podklad pro rozhodování. K dispozici je celá řada ukazatelů pro měření efektivity hospodaření s majetkem, návratnosti investic, sledování pohledávek a závazků, cashflow. Výnosy a náklady firmy lze hodnotit za různé dimenze např. za střediska, projekty apod. Ve finančních analýzách lze srovnávat aktuální rok s minulým rokem nebo rozpočtem, a to za celý rok, od počátku roku po aktuální měsíc nebo po měsíčních periodách.